หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท่าวังไฮ  

แก่งใหญ่  

น้ำตกตาดคร้อ  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2560
   
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 128 
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 134 
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 147 
 
ทต.บ้านเป้า แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติก ม.8 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า งานสังคมสงเคราะห์ และงาน กองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ยากไร้ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ขอรณรงค์ \"ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า\" เ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า 15.07.62 เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัด ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.คอนสาร โครงการก่อสร้างทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงในครอบครัว [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โสกปลาดุก โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 (เนื่องในวันเข้าพรรษา) [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
**ด่วนที่สุด ** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การโอนเงินภาษีมููลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
**ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท้องถิ่น งวดที่ ๓ ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม \"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562\" [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการศึกษาปฐมวัย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
 

ผ้าลายกระธูป
   
 
   
 
เเหล่งท่องเที่ยว ในตำบล (25 ต.ค. 2561)    อ่าน 244  ตอบ 1  
ตำแหน่งปลัดอบต ระดับต้นที่ว่าง (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 464  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 348  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 2967  ตอบ 261
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 4362  ตอบ 289
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถาม-โอนย้าย ตำแหน่งนิติกร (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 173  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 298  ตอบ 1
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 543  ตอบ 21
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
  โทรศัพท์ : 044-056299   โทรสาร :  044-056288
            จำนวนผู้เข้าชม 1,600,466 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2560
                                       จัดทำโดย : NAXsolution.com